انرژی های خورشیدی پیشگامان

خدمات

خدمات شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان شامل پیاده سازی طرح بام به بام-طراحی، تامین و اجرای مزرعه خورشیدی-مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی می شود.

محصولات

محصولات قابل ارائه شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان پنل خورشیدی، اینورتر خورشیدی و سامانه هوشمند پایش هورپاد هستند.

درباره ما

شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان، یکی از زیرمجموعه های گروه پیشگامان، در زمینه طراحی، تامین و اجرای سیستم های خورشیدی است.

نیروگاه متصل به شبکه

0

کل انرژی تولید شده (kW)

0

انرژی مزارع خورشیدی

0

انرژی طرح بام به بام

0

کاهش تولید CO2 (کیلوگرم)

0

درخت حفاظت شده

مناطق تحت پوشش

جهت اطلاعات بیشتر، یک استان را انتخاب نمایید.

در حال حاضر خدمات ارائه می شود.
در حال راه اندازی.
در حال حاضر خدمات ارائه نمی شود.