انرژی های خورشیدی پیشگامان

خدمات

خدمات شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان شامل پیاده سازی طرح بام به بام-طراحی، تامین و اجرای مزرعه خورشیدی-مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی می شود.

محصولات

محصولات قابل ارائه شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان پنل خورشیدی، اینورتر خورشیدی و سامانه هوشمند پایش هورپاد هستند.

درباره ما

شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان، یکی از زیرمجموعه های گروه پیشگامان، در زمینه طراحی، تامین و اجرای سیستم های خورشیدی است.

10

نیروگاه متصل به شبکه

33,351

کل انرژی تولید شده (kW)

0

انرژی مزارع خورشیدی

33,351

انرژی طرح بام به بام

20,011

کاهش تولید CO2 (کیلوگرم)

500

درخت حفاظت شده

مناطق تحت پوشش

جهت اطلاعات بیشتر، یک استان را انتخاب نمایید.

در حال حاضر خدمات ارائه می شود.
در حال راه اندازی.
در حال حاضر خدمات ارائه نمی شود.