مرحله اول : ثبت اطلاعات هویتی   مرحله دوم : ثبت اطلاعات ملکی
             
مرحله اول : ثبت اطلاعات هویتی   مرحله دوم : ثبت اطلاعات ملکی
فرم با موفقیت تکمیل شد.